Custom made artikelen

Kent u dat gevoel dat u op zoek bent naar een uniek product, in kleine aantallen en met een krappe deadline? Waarschijnlijk wel. Daarom willen wij graag onze oplossing voorstellen YourChoice! Met onze uitgebreide YourChoice collectie is het nog nooit zo eenvoudig geweest om onderscheidend te zijn. Omdat wij dit rechtstreeks laten maken in onze fabrieken in China waar we al jaren mee samenwerken kunnen wij u de kwaliteit garanderen. door het combineren van kleuren kunt u een product helemaal custom-made maken.

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Relatiegeschenken4all.nl en een Wederpartij waarop Relatiegeschenken4all.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Relatiegeschenken4all.nl, voor de uitvoering waarvan door Relatiegeschenken4all.nl derden dienen te worden betrokken.
  • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Relatiegeschenken4all.nl en zijn directie.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Relatiegeschenken4all.nl en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
  • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  • Indien Relatiegeschenken4all.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Relatiegeschenken4all.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.